Deelnamevoorwaarden

DEELNAME VOORWAARDEN 10 MIJL VAN ZWOLLE ZUID

Het hardloopevenement 10 Mijl van Zwolle Zuid (verder aangeduid als evenement) wordt georganiseerd door de Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid, verder Stichting genoemd. De 10 Mijl van Zwolle Zuid is geen door de Atletiek Unie officieel vastgestelde wedstrijdloop. De deelnemer (man/vrouw) verklaart zich bekend met en gaat akkoord met onderstaande Deelname Voorwaarden.
De Deelname Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Stichting (het ‘Stichtingsbestuur’) ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
Coördinatoren en medewerkers c.q. vrijwilligers worden aangewezen door het Stichtingsbestuur.​

Deelname

Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de Stichting vastgestelde minimumleeftijd (14 jaar bij de 5 Engelse Mijl en 17 jaar bij de 10 Engelse Mijl) te hebben bereikt.
De deelnemer mag slechts deelnemen, indien deze het (digitale) inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor de datum van het Evenement is voldaan.
Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer als gevolg van deelname oploopt. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld.
De deelnemer ontvangt van de Stichting een startnummer waarop het toegekende deelnamenummer is vermeld. De deelnemer dient dit nummer op de voorzijde van zijn shirt te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het is niet toegestaan om het startnummer af te snijden of te vouwen.
De deelnemer dient zich (hard)lopend voort te bewegen over het door de Stichting uitgezette parcours. Het parcours is afgezet op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Het parcours leent zich niet voor deelname per rolstoel, wheeler etc. Deelname door deze sporters is dan ook niet toegestaan.
Instructies van verkeersregelaars, politie, wedstrijdleiding en vrijwilligers (herkenbaar aan kleding van het Evenement) die bij het evenement betrokken zijn dienen door de deelnemer direct en stipt opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
De deelnemer moet als loper herkenbaar zijn. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement expliciet levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
Het is de deelnemer niet toegestaan om (huis)dieren en/of voorwerpen zoals buggy’s of spandoeken mee te nemen of overige voorwerpen die mogelijk een belemmering kunnen vormen voor deelnemers en toeschouwers.
Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.
Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan de natuur, aan andermans eigendommen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.​

Inschrijving

Deelnemers mogen hun deelnamebewijs en startnummer overdragen of verkopen aan een andere loper welke voldoet aan de door de Stichting vastgestelde deelnemersvoorwaarden. Het overdragen is alleen toegestaan tot en met de bij inschrijving aangegeven datum door dit aan te geven via info@10mijlvanzwollezuid.nl. Bij afmelding zal geen inschrijfgeld gerestitueerd worden.
De deelnemer aan de 10 Mijl van Zwolle Zuid meldt zich automatisch aan voor ontvangst van de nieuwsbrieven op het voor de inschrijving door de deelnemer gehanteerde e-mailadres. De nieuwsbrieven bevatten o.a. informatie die relevant is voor deelnemers aan de 10 Mijl van Zwolle Zuid. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich op ieder gewenst moment, via de website www.10mijlvanzwollezuid.nl of door middel van de afmeldknop onderaan iedere nieuwsbrief, afmelden. Afmelden voor de nieuwsbrieven wanneer u ingeschreven staat voor de aanstaande editie van het evenement is niet mogelijk.​

Start

De start van de wedstrijdloop zal plaatsvinden op 13 april 2024. Na het startschot en vertrek van de lopers is het voor laatkomers niet meer mogelijk om van start te gaan.

Afgelasting evenement

De Stichting behoudt zich het recht voor om te besluiten om de route (deels) te wijzigen of volledig af te gelasten op grond van overmacht. Bij afgelasting door overmacht zoals, extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waardoor het evenement redelijkerwijs niet door kan gaan zal door de Stichting geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan de deelnemer plaatsvinden. De Stichting is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.​

Aansprakelijkheid

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde persoonlijke eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Stichting ter beschikking gestelde kleed accommodatie. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Stichting bewaakt wordt.
De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals ten gevolge van letsel of overlijden.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Stichting voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Stichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Stichting ter zake van die schade uitkeert.
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.​

Tijdregistratie

De tijdsregistratie geschiedt door gebruik te maken van startbewijzen met chip, geleverd door Racetimer. De Stichting stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de Stichting worden teruggegeven, indien na de uitreiking daarvan blijkt dat de deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.​

Parcours

Het evenement kent een Kidsrun, de 5 Engelse Mijl ( bedraagt 8.047 km) en de 10 Engelse Mijl (16.093 km).
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
In het start-finishgebied en langs het parcours geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten. Tenzij de Stichting hiervoor toestemming heeft verleend.

Uitslagen

De uitslagen van de wedstrijden in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de netto tijd.​

Persoonsgegevens en portretrecht

1. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor een mailing. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internetinschrijving bezwaar maken, worden niet in dit bestand opgenomen.
2. De deelnemer verleent bij inschrijving toestemming aan de Stichting tot openbaarmaking van zijn naam, geboortejaar, woonplaats en vereniging en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
3. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Stichting voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.​

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting of wedstrijdleiding.​