Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid

[gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer]

In deze verklaring wordt vastgelegd hoe het bestuur van de Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:
1. Het bestuur zijn de natuurlijke personen die daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als het bestuur van de Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid.
2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboorte datum, adres, geslacht, e-mail adres, IBAN-nummer, telefoon nummer en eventueel lidnummer van Atletiek Unie.
3. Onder stichting wordt verstaan de Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid, zoals omschreven in de Statuten.
4. Inschrijfformulier is het inschrijfformulier voor het evenement van de 10 Mijl van Zwolle Zuid.
5. Een verwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de Stichting en de ontvanger van de gegevens.
6. Wanneer je meedoet aan de 10 Mijl van Zwolle Zuid, worden je persoonsgegevens verzameld op basis van de grondslag overeenkomst. Voor deelname aan de wedstrijd zijn jouw gegevens nodig om de inschrijfkosten af te schrijven, de categorie indeling te bepalen en je behaalde resultaten te verwerken in de uitslagen.

Persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt om op de juiste manier een evenement te kunnen organiseren en uitslagen correct te kunnen verwerken en op te maken.
De persoonsgegevens van sponsors worden gebruikt om sponsor activiteiten bij onze evenementen goed tot uitvoer te brengen. De persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt om de vrijwilligers te informeren over hun taak en werkzaamheden.

De persoonsgegevens zijn in te zien door de bestuursleden die deze nodig hebben om hun taak uit te voeren.
In dit bestand zijn de onder punt 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen organiseren van evenementen door de stichting; namelijk voor startnummers, voor verwerken uitslagen, voor contacten sponsors, voor correspondentie en telefoonnummer voor het maken van afspraken en onderhouden van contacten. De gegevens staan op een computer die met een wachtwoord is beveiligd.
De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden; dit zijn anderen, die niet nodig zijn om onze evenementen te organiseren.
De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden, die deze gegevens voor hun taak nodig hebben. De bankgegevens worden 7 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten:
U heeft het recht stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid zal op dit verzoek (schriftelijk/e-mail) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u de Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Inschrijfformulier:
Indien de deelnemer zich digitaal aanmeldt voor de 10 Mijl van Zwolle Zuid, zal hij of zij (door de inschrijving) akkoord gaan met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 2 van deze verklaring. Voor kinderen onder de 16 jaar, gaan de ouders (mede) akkoord met het verwerken en opslaan van de gegevens, genoemd in punt 2 van deze verklaring. Bij inschrijving op de dag zelf, zal de deelnemer (door de inschrijving) akkoord gaan met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 2 van deze verklaring. Deze verklaring zal aanwezig zijn in het inschrijflokaal.
Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar deze verklaring privacy beleid van de Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid. Deze privacy verklaring is in te zien op de site en zal aanwezig zijn in het inschrijflokaal van het evenement.

Foto’s:
Bij evenementen georganiseerd door Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief, website, PR-materiaal, berichten in kranten en op Facebook, Twitter, Instagram of een presentatie bij volgende evenementen van de Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid.
De deelnemer verleent door inschrijving bij een evenement bij voorbaat toestemming aan de Stichting voor openbaarmaking van tijdens of rond inzet gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan de Stichting en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt of, waar mogelijk, worden verwijderd.

Is Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?:
De website van 10 Mijl van Zwolle Zuid kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifieke aspect van de website 10 Mijl van Zwolle Zuid. Dit betekent niet automatisch dat Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Data lek:
Bij een eventuele data lek, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG] In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Functionaris gegevensbescherming:
Als stichting zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris zal wel als zodanig hiermee worden belast.

Wijzigingen:
Stichting 10 Mijl van Zwolle Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit zal gedurende de aanloop na het ingaan van de AVG, per 25 mei 2018, met regelmaat gebeuren en ook in de tijd daarna.
Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van 10 Mijl van Zwolle Zuid.